Om Tävlingen

Dina bilder arkiveras för framtiden hos Värmlands Museum.

Tävlingen är nu avslutad

 

Var med du också!

Tävla med dina bilder- vinn fina priser.

Partners

Tävlingsregler och villkor

EVIN består av tre delar.

  • En dokumentation i form av fototävlingen.
  • Ett öppet bildarkiv bestående av de insända tävlingsbilderna.
  • En donation av de insända tävlingsbilderna till Värmlands Museum.

Du kan inte enbart vara med i fototävlingen. De insända bilderna doneras till Värmlands Museum som hanterar dem enligt de normer de har för sina fotografiska samlingar. (se nedan under Donation)
Värmlands Museum får ibland förfrågningar om köp av arkivbilder som de har i sina samlingar, därför har vi kopplat ett bildarkiv till EVIN. Bildarkivet är INTE exklusivt, vilket innebär att du fortsätter att äga dina bilder och kan sälja dem själv eller lägga dem i något annat bildarkiv om du så önskar. (se nedan under Bildarkiv) Vid en ev försäljning av bilder från arkivet utgår en 50% ersättning till fotografen. Men du kan skicka in bilder till arkivet utan att vara med och tävla, den möjligheten väljer du i samband med att du laddar upp din bildfil efter registreringen.

FOTOTÄVLINGEN
EVIN är öppen för alla som fotograferar, proffs som amatörer. Man behöver INTE vara bosatt i Värmlands Län för att delta. Bilderna MÅSTE vara fotograferade under nedan angivna månader inom Värmlands Läns gräns för att delta i fototävlingen. Prisutdelning sker i april månad på Värmlands Museum under de tre kommande åren. EVIN utser juryn för fototävlingen.
Första EVIN perioden gäller följande månader: 2014 oktober, december samt februari 2015. Prisutdelning april 2015.
Andra EVIN perioden gäller följande månader: 2015 april, juni, augusti, november samt mars 2016. Prisutdelning april 2016.
Tredje EVIN perioden gäller följande månader: 2016 maj, juli, september, samt januari 2017. Prisutdelning 2017.
EVIN är i grunden ett projekt för att samla in och bevara dokumentära bilder för framtiden. Vilket innebär att bilderna har en karaktär av “så här såg det ut vid den här tidpunkten”. Den dokumentära betydelsen har ett mycket stort inflytande när det gäller att bedöma bilderna i fototävlingen. Det är mycket viktigt att bilderna får en så exakt bildtext som möjligt för framtida bruk och forskning. Läs mer om det under rubriken”Bildtexter”.
ALLMÄNT
Fototävlingen EVIN avser digitala stillbilder och är öppen för alla. Kravet är att bilderna måste vara fotograferade inom Värmlands Läns gränser.
(Här finner du gränsdragningen för Värmlands Län)
Tävlingsbidrag skall vara fritt tillgängliga för EVIN och dess samarbetspartners för bokproduktion, utställning och pr material som rör EVIN (se donation och bildbyrå avtal längre ned på sidan). EVIN har rätt att ställa bilderna till förfogande för massmedia och sponsorer vid tillkännagivandet av tävlingsresultatet eller omnämnande av tävlingen. EVIN och dess uppdragstagare förbehåller sig rätten att korrigera färger samt göra viss beskärning av bilderna vid produktion av material enl EVINs önskemål ex bok och utställning.
Varje tävlande har ensamt ansvar för att de uppladdade bilderna inte bryter mot lag, moral eller etik. Det är inte tillåtet att ladda upp bilder som innehåller religiöst, politiskt eller rasistiskt innehåll. Tävlande ansvarar på samma sätt för att uppladdad bild inte gör intrång i annans upphovsrätt eller annan rätt. Skulle tävlande ladda upp bild som föranleder att skadeståndsansvar ställs på EVIN skall den tävlande ensamt ikläda sig allt process och skadeståndsansvar. EVIN förbehåller sig rätten att omedelbart ta bort bilder ur tävlingen som bryter mot lag, moral, etik eller gör intrång på annans rätt.
KLASSINDELNING Här finner du en mer detaljerad beskrivning över EVINs klassindelning

VILLKOR
Vid registreringen av kontot för EVIN så accepterar du våra tävlingsregler, donationsavtal samt bildbyråavtal. Du godkänner även att EVIN registrerar och lagrar dina personuppgifter i databas för att kunna delge dig ersättning för eventuell bildförsäljning samt kontakta dig i ärenden rörande dina bilder. EVIN kommer inte att sprida dina personuppgifter. Ditt personnummer publiceras aldrig, det förekommer endast lagrat inne i bildfilens råformat och då för att kunna säkerställa din copyright och framtida ersättning.

BILDBYRÅAVTAL
1. BAKGRUND
Fotografen har skapat Fotografier som Fotografen väljer att tillhandahålla EVINs Bildbyrå genom hemsidan varmland.evin.nu eller via annat media. Syftet med detta Avtal är att reglera den till EVIN nedan upplåtna användningsrätten till nämnda Fotografier.
2. ANVÄNDNINGSRÄTT M M
Fotografen upplåter en icke exklusiv rätt till EVIN att i och för sin verksamhet licensiera användningsrätt till Fotografierna till slutanvändare, framställa exemplar av Fotografierna och att publicera Fotografierna.
Avtal gäller för såväl digital som analog användning för hela världen.
EVIN har även rätt att upplåta användningsrätten till Fotografierna till annat bildbyråföretag som EVIN samarbetar med.
Avtalet är inte exklusivt, Fotografen har full användningsrätt till sina Fotografier, vilket innebär att Fotografen har rätt att lämna sina Fotografier till andra bildbyråer och fritt sälja sina egna Fotografier.
Detta avtal omfattar inte rättigheter som ingår i gällande eller kommande avtalslicenser eller motsvarande licenser som tecknas av Fotografens förvaltnings- eller intresseorganisation.
3. ÄGANDERÄTT
Äganderätten till Fotografierna enligt detta Avtal kvarblir hos Fotografen.
4. IDEELL UPPHOVSRÄT T
Bearbetning av Fotografierna får endast göras för att möjliggöra användningen av Fotografierna på avtalat sätt samt i överensstämmelse med Fotografens ideella rätt enligt § 3 i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. EVIN får således inte bearbeta Fotografierna på ett sätt som innebär att Fotografierna förvanskas eller kränks. EVIN skall verka för att Fotografen blir namngiven i samband med användningen av Fotografierna ex. Foto: Anders Andersson/EVIN. Det åligger EVIN att uppmärksamma slutanvändaren vid licensiering av Fotografierna om ovanstående begränsning vid bearbetning samt Fotografens namnangivelse.
5. ANNANS RÄTTIGHETER
Det åligger Fotografen att garantera att Fotografierna som omfattas av detta Avtal inte inkräktar på annans upphovsrätt eller varumärkesrätt, så att risken för hinder för EVIN eller slutanvändarens användningsrätt inte föreligger.
Det åligger Fotografen att vederbörliga samtycken från avbildad person som förekommer på Fotografierna inhämtats i enlighet med lag (1978:800) om namn och bild i reklam och personuppgiftslagen (1998:204).
6. BILDURVAL
EVIN äger rätt att efter eget bedömande besluta vilka Fotografier som ska läggas in i, samt sorteras ur, EVINs bildarkiv. Fotografierna behöver inte ha ingått i EVINs fototävling för att kunna ingå i EVINs bildarkiv.
7. BILDPRIS OCH LICENSIERINGSVILLKOR
EVIN äger rätt att åsätta de priser vid placering av Fotografierna samt upplåta den användningsrätt till slutanvändaren som EVIN bedömer som lämplig. Sådan användningsrätt ska dock vara begränsad i tid, rum eller bådadera.
8. ERSÄTTNING
EVIN skall till Fotografen utge en ersättning motsvarande 50 % av EVINs intäkter för licensiering till annan, exklusive mervärdesskatt. Av EVIN åsatta expeditionsavgifter, faktureringsavgifter och motsvarande intäkter som EVIN debiterat slutanvändaren tillfaller dock oavkortat EVIN.
9. REDOVISNING OCH FAKTURAREGLERING
Det åligger EVIN att till Fotografen redovisa upplåten licensiering en (1) gång per månad. Förutsättningen är dock att licensiering av Fotografier har skett under månaden. Det åligger även EVIN att förse Fotografen med en (1) kopia av de licensavtal som EVIN har tecknat för Fotografierna. Utifrån den redovisning som Fotografen erhåller från EVIN ska Fotografen skapa en faktura som överlämnas till EVIN.
Ersättning enligt fakturan ska erläggas av EVIN månadsvis med betalningsvillkor om trettio (30) dagar från utfärdandet av fakturan, om inte annat överenskommits särskilt.
Fotografen äger ej rätt att debitera faktureringsavgift vid fakturering. Dröjsmålsränta utgår dock i enlighet med räntelagen.
Ersättningen utgör inkomst av rörelse enligt kommunalskattelagen och det åligger Fotografen att själv svara för inkomstskatt, egenavgifter och mervärdesskatt. Om inte Fotografen innehar F-skatt eller är registrerad för mervärdesskatt så kommer beloppet att inkludera avgifter och skatter.
10. AVTALETSGILTIGHET
Detta Avtal träder i kraft i och med Fotografens godkännande av tävlingsvillkoren vid den digitala registreringen av bilder till EVIN och gäller tills vidare. Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen och med iakttagande av en ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader.
11. AVVIKELSER
Parterna i detta Avtal är skyldiga att meddela varandra när avvikelser i Avtalet uppstår eller förväntas uppstå.
12. AVTALSBROT T OCH HÄVNING
Part som bryter mot detta Avtal är skyldig att utge ersättning till den andre parten för uppkommen direkt skada i anledning av avtalsbrottet.
Part har rätt att med omedelbar verkan häva detta Avtal om andre parten gör sig skyldig till avtalsbrott som inte är oväsentligt och rättelse inte har skett inom 20 dagar efter skriftlig varning. Hävande part har rätt att erhålla ersättning för direkt skada som uppkommit i anledning av hävningen.
13. VID AVTALETS UPPHÖRANDE
När Avtalet upphör, oavsett det skett genom uppsägning eller hävning, åligger det EVIN att avlägsna och radera Fotografierna ur EVINs digitala arkiv. För Fotografier som EVIN låtit arkivera hos tredje man under avtalstiden träder Fotografen i EVINs ställe när detta Avtal upphör.
Detta Avtals upphörande innebär dock inte att ingånget eller offererat licensavtal som träffats eller överlämnats av Bildbyrån till slutanvändare under avtalstiden upphör att gälla.
14. TVISTELÖSNING
Parterna ska verka för en fredlig lösning av frågor som uppkommer i samband med detta Avtal för att möjliggöra syftet med detta Avtal. I den händelse tvist uppstår i anledning av Avtalet, som inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna, skall hänskjutas till avgörande av skiljemän enligt lag. Vid en tvist mellan EVINn och licenstagare av Fotografier med anledning av EVIN tecknade licensavtal står EVIN för eventuella kostnader i samband därmed.

DONATIONSAVTAL VÄRMLANDS MUSEUM

INLEDNING
1.1 Bakgrund
För att bevara fotografier/fotografiska samlingar krävs resurser och kunskaper, möjligheten att vårda och registrera dem samt att göra dem tillgängliga för forskare, allmänhet och media. I vissa fall bevaras fotografier i magasin för framtida forskning och är inte tillgängliga på annat sätt. I andra fall kan fotografier göras tillgängliga genom utställningar, genom publicering i årsböcker och liknande publikationer eller på annat sätt, exempelvis i bildbyråverksamhet.
Överlåtaren avser att till Förvärvaren, EVIN, överlåta inskickade tävlingsbilder på nedanstående villkor.
1.2 Upphovsrätt
Enligt upphovsrättslagen är vissa rättigheter knutna till fotografiska verk/bilder. Rättigheternas innehavare är normalt fotografen men de kan genom överlåtelse, arv, testamente eller eljest övergå till annan. Rättigheterna har en ekonomisk del och en ideell del.
Ekonomisk del
Den ekonomiska delen (förfoganderätten) är av två slag. Det ena är en rätt att bestämma när nya exemplar får göras, en mångfaldiganderätt. Det andra är en rätt att göra fotografiet tillgängligt för allmänheten. Tillgängliggörandet kan ske på fyra sätt. Det första är överföringsrätten, dvs. när fotografiet överförs till någon på trådbunden eller trådlös väg så att denne själv kan välja när och var han/hon vill få tillgång till fotografiet, exempelvis via Internet. Det andra är offentligt framförande, dvs. när ett fotografi görs tillgängligt för någon med eller utan tekniskt hjälpmedel på samma plats som han/hon kan ta del av fotografiet. Det tredje sättet kallas för spridningsrätten, exempelvis när ett fotografi utbjuds till försäljning, uthyrning, utlåning eller på annat sätt sprids till allmänheten. Det fjärde är offentlig visning, visningsrätten. Angiven bestämmanderätt gäller om någon vill använda fotografiet, oavsett om det sker i ursprungligt eller i ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas.
Ideell del
Den ideella delen är av två slag. Det ena är fotografens rätt att få sitt namn angivet när fotografiet återges. Det andra är rätten till respekt för fotografiet och fotografen. Den ideella delen av rättigheterna är nära knuten till fotografen personligen och kan inte efterges generellt.
Upphovsrättslagen är i princip en dispositiv lag, vilket innebär att dess regler gäller om inte något annat har avtalats. Innehavaren av rättigheterna, normalt fotografen, kan alltså helt eller delvis överlåta de rättigheter som lagen ger, men med ett undantag. Den ideella delen av rättigheterna får bara efterges för ett bestämt ändamål och i en bestämd omfattning, inte generellt.
1.3 Äganderätt m m
Rättigheterna enligt upphovsrättslagen omfattar inte äganderätten till fysiska exemplar av fotografiet, oavsett om det är negativ, dia, originalkopia eller annat. Vid överlåtelse av fotografier/fotografiska samlingar måste därför tydligt anges om rätten omfattar bara rätten enligt upphovsrättslagen, bara äganderätten till de fysiska exemplaren eller båda typerna av rättigheter
2. FÖREMÅLET FÖR AVTALET
Överlåtelsen omfattar de fotografier som Fotografen lämnar in till EVIN via internet, nedan kallad Fotografierna.
3. ÖVERLÅTAREN OCH DENNES RÄTTIGHETER
Överlåtaren är densamme som fotografen och innehar såväl rättigheterna enligt upphovsrättslagen som äganderätten till Fotografierna.
4. ÖVERLÅTELSENS FORM
Överlåtelsen sker genom gåva.
5. ÖVERLÅTELSENS OMFATTNING
Äganderätt
Äganderätten till Fotografierna kvarstår hos överlåtaren, inklusive äganderätten till Fotografiernas digitala filer, negativ eller annat originalmaterial.
Upphovsrätt
Överlåtaren överlåter till EVIN samtliga rättigheter enligt upphovsrättslagen som Överlåtaren innehar till Fotografierna, EVIN äger rätt att förvara de digitala filerna hos tredje part. EVIN äger rätten att fritt använda bilderna inom verksamheter förknippade med EVIN. Som exempel kan ses bokproduktion, utställningar, hemsida, bildbyråverksamheten, marknadsföringsåtgärder m,m. Värmlands Museum äger vidare rätten att ställa bilderna till förfogande för forskning, inom ramen för Värmlands Museums verksamhet.
UPPLÅTELSE AV ANVÄNDNINGSRÄTT (FÖRFOGANDERÄTT) TILL UTOMSTÅENDE
Se Bildbyråavtalet
MEDDELANDEN
Överlåtaren skall underrätta EVIN om adressändring.